دایکاست یا دایکست یا عبارت ریخته-گری تحت فشار کدام صحیح است. در سالیان اخیر با گسترش فرهنگ عمومی در زمینه زبان پارسی اهالی صنعت نیز تصمیم بر اصلاح خود گرفت. این موضوع ابتدای امر کاری دشوار می نمود. اما با گذشت زمان و فراگیری فضای مجازی این مهم تسریع شد. از ابتدا در صنعت به روش ریختگری تحت فشار دایکاست می گفتند که با توجه به تلفظ ناصحیح از واژه انگلیسی Diecast بود.

این موضوع بعد از چندی به همت اهالی این صنعت با اصلاح در تلفظ به دایکست تغییر پیدا کرد. این به عنوان گامی رو به جلو بود اما کافی نبود. با شکل گیری انجمن صنفی کارفرمایی ریختگری تحت فشار ایران و با توجه به برگزاری دوره های آموزشی، سمینارها و مجامعی که برگزار گردید. کم کم این اصطلاح به عنوان جایگزینی مناسب برای واژه دایکست جای خود را در زبان مشترک بین اهالی صنعت جای خود را پیدا کرد.

دایکاست یا دایکست کدام واژه صحیح است

اما هنوز این مهم تا تحقق کامل و تا جایگزینی کامل جای تلاشی بسیار دارد. به عنوان عضوی از این صنعت تلاش خود را در این ضمینه انجام می دهیم تا گامی در این راستا برداریم. از آنجایی که نام تجاری ما نیز بیش از 30 سال گروه صنعتی نوین دایکست می باشد سعی بر آن داریم تا این نام را به اختصار گروه صنعتی نوین بنامیم تا از واژه دایکست کمتر استفاده نماییم. دایکاست یا دایکست هر دو واژه انگلیسی است و باید از آنها استفاده ننماییم.

دایکاست یا دایکست بگوییم

اما این نکته خالی از لطف نیست که واژه دایکاست به طور کامل اشتباه می باشد زیرا واژه cost به معنای هزینه می باشد. در حالی که واژه cast به معنای عملیات ریختگری می باشد. پس اگر نمی توانیم از واژه ریخته-گری تحت فشار استفاده کنیم بهتر است تا از تلفظ صحیح آن که دایکست می باشد استفاده نماییم.

بعد از این نیز تا جایی که به درک مطالب ایرادی وارد نگردد سعی بر آن داریم در مطالب خود نیز از اصطلاح ریخته-گری تحت فشار استفاده نماییم.